અવસાન દાન^^^^^16/07/2023

રમણીકભાઈ મંછાલાલ મહેતા ના અવસાન નિમિતે

₹૭૨૦૦૦/- આભાબેન રમણીકભાઈ મહેતા પરિવાર

₹૫૧૦૦૦/- ક્રીનાબેન દીપકભાઈ શાહ

₹૧૧૦૦૦/- રસિકલાલ મંછાલાલ મેહતા

₹૧૧૦૦૦/- પ્રભાબેન બાબુલાલ શાહ

₹૫૧૦૦/- બિપીનભાઈ મંછાલાલ મહેતા

₹૫૧૦૦/- કાંતાબેન દલપતભાઈ દેસાઈ

₹૫૦૦૦/- સ્વ. ધીરજલાલ માણેકચંદ શાહ પરિવાર

૩૧૦૦/- કિરીટભાઈ દેસાઈ

₹૨૧૦૦/- સવિતાબેન પ્રવીણચંદ્ર શાહ

₹૨૧૦૦/- સતિષભાઈ હજારીમલ દેસાઈ

₹૨૧૦૦/- છાપી જૈન સંઘ

₹૨૦૦૦/- જુલીબેન, રિંકુબેન , કૃતિબેન, સ્વીટીબેન

₹૧૧૦૦/-હેમલતાબેન,જાગૃતિબેન,નિમિષા

₹૧૧૦૦/- એકતાબેન હર્ષિતભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- પાયલ પ્રિતેશભાઇ સોમાણી

₹૧૧૦૦/- અનુપા મીનેશભાઈ કોઠારી

₹૫૦૦/-D. S.P

₹૫૦૦/- સુરેખાબેન બિપીનભાઈ મહેતા

₹૫૦૦/- ધરમચંદ ટોકર્ષી પરીવાર

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏