અવસાન દાન

સુવર્ણનાબેન ગીરધરભાઇ સોમાણી ના અવસાન નિમિતે

₹૨૧૦૦૦/- સુવર્ણનાબેન ગીરધરભાઈ સોમાણી પરિવાર

₹૫૧૦૦/- અરવિંદભાઇ ચંદુલાલ સોમાણી

₹૫૧૦૦/- પ્રભાબેન નરેશભાઈ

₹૫૧૦૦/- સંગીતા અતુલભાઇ શાહ

₹૫૧૦૦/- હંસાબેનપ્રવીણભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- રાજેશ જયંતિલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- અશેષભાઈ અરવિંદભાઇ શાહ

₹૧૧૦૦/- રમેશચંદ્ર હીરાલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- બાબુલાલ હીરાલાલ મહેતા

₹૧૧૦૦/- રજનીકાન્તભાઈ સોમાણી

₹૫૦૦/- હજરીમલ ઉત્તમલાલ સોમાણી

₹૫૦૦/- બાબુલાલ ઉત્તમલાલ સોમાણી

₹૫૦૦/- શરદભાઈ જયંતિલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- સંજય કે દેસાઈ