અવસાન દાન ^^^^^30/05/2023

ભરતકુમાર ચંદુલાલ ગાંધી ના અવસાન નિમિત્તે અવસાન દાન શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા માટે

1 ભરતકુમાર ચંદુલાલ ગાંધી પરિવાર તરફથી  ₹૨૫૦૦/-

2 પ્રભાબેન જયંતીલાલ ગાંધી ₹૧૧૦૦/-

3 મંજુલાબેન અરવિંદ કુમાર મહેતા ₹૧૧૦૦/-

4 રાજેશભાઈ વ્રજલાલ ગાંધી પિયર વાળા ₹૧૧૦૦/-

5 જ્યોત્સનાબેન અનંતરાય તુરખીયા ₹૧૧૦૦/-

6 ભાવના જીતેન્દ્ર વોરા ₹૧૧૦૦/-

7 જ્યોતિબેન રાકેશભાઈ શાહ ₹૧૧૦૦/-

8 લલીતાબેન (બચીબેન) રમણીક લાલ મહેતા ₹૫૦૦/-

9 અશોકકુમાર ચંદુલાલ ગાંધી ₹૧૦૦/-

10 વર્ષાબેન કિશોરભાઈ શાહ ₹૫૦૦/-

11  હસમુખ ચીમનલાલ મહેતા ₹૫૦૦/-