અવસાન દાન ^^^^^06/09/2023

શ્રેણીકભાઈ અંબાલાલ શાહ ના અવસાન નિમિતે

₹૫૧૦૦/- રંજનબેન શ્રેણીકભાઈ શાહ પરીવાર

₹૫૧૦૦/- વર્ષાબેન જીતેન્દ્રભાઈ સોમાણી

₹૨૧૦૦/- કનુભાઈ મિયાચંદ શાહ

₹૨૧૦૦/- મંજુલાબેન અરુણભાઈ શાહ

૨૧૦૦/- સવિતાબેન રજનીકાન્ત સોમાણી

₹૨૧૦૦/- ડૉ તુષાર

₹૨૧૦૦/- અશોકભાઈ જોટા

₹૨૦૦૦/- બાબુલાલ ગોદડભાઈ શાહ

₹૧૧૦૦/- ભરતભાઈ એમ વોરા

₹૧૧૦૦/- રેશમા રાકેશભાઈ

₹૧૧૦૦/- પાયલ કલ્પેશભાઈ

₹૧૧૦૦/- સત્યમ શ્રેનિકભાઈ

₹૧૧૦૦/- રંજનબેન કનુભાઈ શાહ

₹૧૧૦૦/- પુષ્પાબેન રસિકલાલ શાહ

₹૧૧૦૦/- ડિંકીબેન અમિતભાઈ મહેતા

₹૧૧૦૦/- રમેશચંદ્ર હીરાલાલ શાહ

૧૦૦૦/- મનસુખભાઇ ડાહ્યાલાલ શાહ (બીલીમોરા)

₹૧૦૦૦/- કાનનબેન નરેશચંદ્ર શાહ (બીલીમોરા)

₹૫૦૦/- અનિલભાઈ કાન્તિલાલ

₹૫૦૦/- કુંદનબેન પ્રકાશભાઈ

₹૫૦૦/- જનકબેન કમલેશભાઇ

₹૫૦૦/- સોનલબેન ધર્મેન્દ્ર

₹૫૦૦/- જીજ્ઞાબેન સુનીતભાઈ દેસાઇ

₹૫૦૦/- રેશ્માબેન નીરવભાઈ શાહ

₹૫૦૦/- રૂક્ષ્મણીબેન ખૂબચંદભાઈ મહેતા

₹૫૦૦/- મહેન્દ્રભાઈ પી મહેતા

₹૫૦૦/- વાડીલાલ વીરચંદ શાહ

₹૫૦૦/- હસમુખભાઈ ચીમનલાલ

₹૫૦૦/- પિન્કીબેન આનંદકુમાર બાબરીયા

₹૫૦૦/- જાસુદબેન ચીમનલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- બુધમલભાઈ પોપટલાલ શાહ

₹૫૦૦/- રાજેશભાઇ પોપટલાલ શાહ

₹૫૦૦/- અરવિંદભાઇ સંઘવી ₹૫૦૦/- નીરુંબેન પ્રવિણચંદ્ર શાહ

₹૫૦૦/- રીમાબેન નેહલકુમાર શાહ

₹૫૦૦/- કમલાબેન જયંતિલાલ મહેતા

₹૫૦૦/- વિમલ પ્રવિણચંદ્ર શાહ

₹૫૦૦/- અબ્બાસભાઈ (બસુ)

₹૫૦૦/- મોહમ્મદભાઈ (બસુ)

₹૫૦૦/- કમલેશભાઇ કનૈયાલાલ શાહ

₹૫૦૦/- ભરતભાઈ બાબુલાલ

₹૪૦૦/- અન્ય સગા સંબંધી